[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
2559 ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
2551 ปริญญาโท (ค.ม.) หลักสูตรและการสอน
2556 บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง/การจัการทั่วไป
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 25 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ ครู 2 ระดับ 2
พ.ศ. 2552 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ (ค.ศ.2)
1 ตุลาคม 2533 -ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลรองผู้บริหารดีเด่น
2 แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่1
3 แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องเล่าจากประสบการณ์
4 แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องเล่าจากประสบการณ์
5 หนึ่งกลุ่มสาระ หนึ่งนวัตกรรม BDC - Digital English Clinic กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6 แบบฝึกทักษะ classroom
7 ใบงานที่๔
8 ใบงานที่๔
9 ใบงานที่๔
10 บทคัดย่อ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP เรื่องเมทริกซ์
11 เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
12 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด ประชาคมอาเซียน
13 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา เรื่อง ไปเที่ยวปะทิว
14 SAR
15 ทดลอง
16 ทดลองส่งข้อมูล