ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 เม.ย. 62 ถึง 02 พ.ค. 62 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562
06 เม.ย. 62 ถึง 27 เม.ย. 62 22 -26 เมษายน 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เรียนปรับพื้นฐาน
06 เม.ย. 62 ถึง 03 พ.ค. 62 2 พฤษภาคม 2562 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562