กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมณฑา สุขเกษม
ครู คศ.2

นางสาวเยาวภา วรถาระ
ครู คศ.2

นางอุชญา สังแสตมป์
ครู คศ.1

นางสาวชุติมา มากสอน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวตรีทิพย์ อัครพงศ์
ครูผู้ช่วย

นางซารียา จิสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวกุญญดา จันทร์สว่าง
ครูผู้ช่วย

นางสาวฟูไรดา ธรรมนิยมกุล
ครู คศ.1

นางกมลรัศมิ์ แก้วละเอียด
ครู คศ.1

นางสาวซูไฮลา ลีแงดายี
ครูผู้ช่วย

Miss Eva Mae D Sapu-ay
ครูอัตราจ้าง

Miss Nanny C Labasano
ครูอัตราจ้าง

Mr. Neil Ian Miranda
ครูอัตราจ้าง