กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอุชญา สังแสตมป์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวฟูไรดา ธรรมนิยมกุล
ครู คศ.1

นางสาวตรีทิพย์ อัครพงศ์
ครู คศ.1

นางซารียา จิสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวกุลดา จันทร์สว่าง
ครู คศ.1

นางกมลรัศมิ์ แก้วละเอียด
ครู คศ.1

นางสาวซูไฮลา ลีแงดายี
ครู คศ.1

นายทรรศนะ สุขธรณ์
ครู คศ.2

นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์ ภูมิพันธ์
ครู คศ.1

นางสมเนตร ชูบำรุง
ครู คศ.3

นางสาวหทัยชนก แย้มสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาววารุณี แซ่หลี
ครูผู้ช่วย

Mr. Neil Ian Miranda
ครูชาวต่างชาติ

Miss Nanny C Labasano
ครูชาวต่างชาติ

Miss Eva Mae D Sapu-ay
ครูชาวต่างชาติ