กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเที่ยงทอง ไชยสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวีนัส ฆังคะมะโน
ครู คศ.3

นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ
ครู คศ.2

นางจิราตรี บุญยอด
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา บุญเตโช
ครู คศ.1

นางสาวนันทินี เครือจันทร์
ครู คศ.1

นางกัลยารัตน์ อิสระทะ
ครู คศ.2

นางสาวศิริมา แซ่เข่า
ครู คศ.1