กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวีนัส ฆังคะมะโน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0872921370
อีเมล์ : nus.math9@gmail.com

นางกัลยารัตน์ อิสระทะ
ครู คศ.2

นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ
ครู คศ.2

นางสาวขนิษฐา เสน่ห์นุกูล
ครู คศ.2

นางสาวศิริมา แซ่เข่า
ครู คศ.1

นางสาวหทัยชนก เพชรนุ้ย
ครูผู้ช่วย