กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเที่ยงทอง ไชยสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวีนัส ฆังคะมะโน
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0872921370
อีเมล์ : nus.math9@gmail.com

นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ
ครู คศ.2

นางสาวขนิษฐา บุญเตโช
ครู คศ.2

นางกัลยารัตน์ อิสระทะ
ครู คศ.2

นางสาวนันทินี เครือจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวศิริมา แซ่เข่า
ครู คศ.1

นางสาวพิรุณพร ศิริรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวหทัยชนก เพชรนุ้ย
ครูผู้ช่วย