กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเที่ยงทอง ไชยสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวีนัส ฆังคะมะโน
ครู คศ.2

นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ
ครู คศ.2

นางสาวขนิษฐา บุญเตโช
ครู คศ.1

นางกัลยารัตน์ อิสระทะ
ครู คศ.2

นางสาวนันทินี เครือจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวศิริมา แซ่เข่า
ครู คศ.1