กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเที่ยงทอง ไชยสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวีนัส ฆังคะมะโน
ครู คศ.2

นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ
ครู คศ.2

นางสาวขนิษฐา บุญเตโช
ครู คศ.2

นางกัลยารัตน์ อิสระทะ
ครู คศ.2

นางสาวนันทินี เครือจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวศิริมา แซ่เข่า
ครู คศ.1

นางสาวพิรุณพร ศิริรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวหทัยชนก เพชรนุ้ย
ครูผู้ช่วย