คณะผู้บริหาร

นายเสรี อินทร์คง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


ปฎิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งรองฯผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายงบประมาณ

นายไพฑูรย์ พิทักษปัทมกร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา