พนักงาน / นักการ / แม่บ้าน

นายประจักร ขุนเพชร
พนักงานขับรถ

นางสาวจรรยา แก้วหนู
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางจิราวรรณ โสพิกุล
เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน

นายอำนวย หนูรัตน์แก้ว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นางติ้น ศรีทัยแก้ว
แม่บ้าน