พนักงาน / นักการ / แม่บ้าน

นายประจักร ขุนเพชร
พนักงานขับรถ

นางสาวจุรีพร ขวัญปาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจรรยา แก้วหนู
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางจิราวรรณ โสพิกุล
เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน

นายอำนวย หนูรัตน์แก้ว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายพล สีดำอ่อน
นักการ

นางสาวชีพ ขุนเพชร์
แม่บ้าน

นางติ้น ศรีทัยแก้ว
แม่บ้าน

นางจินตนา สีบัว
แม่บ้าน

นายห่วน พรหมสุวรรณ์
ช่างทั่วไป