กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิษฐ์สินี เถาถวิล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกัลยา เรืองณรงค์
ครู คศ.2

นางสาวสุวิมล ยีหมัดอาหลี
ครู คศ.2

นางสาวรัตน์ตยา พิบูลย์ผล
ครู คศ.1

นางลดาวัลย์ มะเดื่อ
ครู คศ.2

นางสิริกานต์ สุขธรณ์
ครู คศ.2

นางศุลีมาศ บุญชัด
ครู คศ.2