กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิษฐ์สินี เถาถวิล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกัลยา เรืองณรงค์
ครู คศ.2

นางสาวสุวิมล ยีหมัดอาหลี
ครู คศ.2

นางสาวรัตน์ตยา พิบูลย์ผล
ครู คศ.1

นางลดาวัลย์ มะเดื่อ
ครู คศ.3

นางสิริกานต์ สุขธรณ์
ครู คศ.2

นางศุลีมาศ บุญชัด
ครู คศ.2

นายระวิ ทองศรีจันทร์
ครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน