กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรัตน์ตยา พิบูลย์ผล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกัลยา เรืองณรงค์
ครู คศ.2

นางสาวสุวิมล ยีหมัดอาหลี
ครู คศ.2

นางนิษฐ์สินี เถาถวิล
ครู คศ.2

นางสิริกานต์ สุขธรณ์
ครู คศ.2

นางสาวสุจินต์ การ่อแก้ว
ครู คศ.1

นายนิพัทธ์ นะระโต
ครู คศ.2

นายสถานันท์ เนาวรัตน์
ครูผู้ช่วย