กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรัตน์ตยา พิบูลย์ผล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกัลยา เรืองณรงค์
ครู คศ.2

นางสาวสุวิมล ยีหมัดอาหลี
ครู คศ.2

นางนิษฐ์สินี เถาถวิล
ครู คศ.2

นางสิริกานต์ สุขธรณ์
ครู คศ.2

นางสาวสุจินต์ การ่อแก้ว
ครู คศ.1

นายนิพัทธ์ นะระโต
ครู คศ.2

นายสถานันท์ เนาวรัตน์
ครูผู้ช่วย