กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศุลีมาศ บุญชัด
ครู คศ.2

นางกัลยา เรืองณรงค์
ครู คศ.2

นางสาวสุวิมล ยีหมัดอาหลี
ครู คศ.2

นางสาวรัตน์ตยา พิบูลย์ผล
ครู คศ.1

นางลดาวัลย์ มะเดื่อ
ครู คศ.2

นางสิริกานต์ สุขธรณ์
ครู คศ.2

นางพิมล เถวถวิล
ครู คศ.2