กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมชาย บุญแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายรอหมาด หมันดี
ครู คศ.1

นายนวฤทธิ์ ศรีสุข
ครู คศ.1

นางสาวนัทธมน ขุนเชื้อ
ครู คศ.2

นายจริญ อินทร์ทอง
ครู คศ.1