กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประจิตร สุวรรณรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายรอหมาด หมันดี
ครู คศ.1

นายสมชาย บุญแก้ว
ครู คศ.1

นายนวฤทธิ์ ศรีสุข
ครู คศ.1