กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประจิตร สุวรรณรัตน์
ครู คศ.2

นายทวี นาคะวิโรจน์
ครู คศ.2

นายรอหมาด หมันดี
ครู คศ.1

นายนุกุล ปาวิชัย
ครูอัตราจ้าง

นายสมชาย บุญแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายนวฤทธิ์ ศรีสุข
ครูผู้ช่วย