พันธกิจ / คติพจน์
พันธกิจ/คติพจน์
พันธกิจ  : จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน

คติพจน์ : ธมฺมิโก สุจิณฺโณ วฑฺฒติ ผู้มีธรรมย่อมเจริญ