ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบยื่นความจํานงให้ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จัดหาที่เรียนให้ (อ่าน 261) 29 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อ นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ทั่วไป (อ่าน 2732) 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อ นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 (อ่าน 1779) 27 มี.ค. 66
ยกเลิกการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 110) 22 มี.ค. 66
ประกาศ ยืนยันสิทธิ์นักเรียนประเภททุนเรียนดี (อ่าน 665) 10 มี.ค. 66
ประกาศ รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก ม.1 โครงการ MEP และ SMA (อ่าน 1847) 09 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรัยน มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 โครงการ SMA และ MEP (อ่าน 1187) 01 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 410) 09 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 591) 07 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 374) 27 ม.ค. 66
ขอเชิญชวนครู/ผปค./นักเรียน ใช้งาน Platfom ระบบ MOE Safety Center (อ่าน 286) 11 พ.ย. 65
เผยแพร่ผลงานวิจัย TADS Model (อ่าน 275) 03 ต.ค. 65
เผยแพร่ผลงานวิจัย นายวิรัช ชูสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒สงขลา (อ่าน 316) 27 ก.ย. 65
การประเมินโครงการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษารูปแบบดิจิทัล โรงเรียนเกาะสมุยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร (อ่าน 273) 25 ก.ย. 65
การประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 301) 20 ก.ย. 65
ลิงค์คู่มือการลงทะเบียน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สำหรับผู้ปกครอง (อ่าน 425) 11 ส.ค. 65
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 362) 02 ส.ค. 65
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 411) 02 ส.ค. 65
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 347) 07 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เรื่อง ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 หยุดเรียนเนื่องจากพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (อ่าน 551) 05 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเปิดเรียน on site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 748) 09 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ให้นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์โดยผ่านการสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ในห้องครูที่ปรึกษาชั้นม.4 (อ่าน 431) 08 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ให้นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์โดยผ่านการสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ในห้องครูที่ปรึกษาชั้นม.1 (อ่าน 498) 08 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย และตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 507) 01 พ.ค. 65
แนวปฏิบัติการแต่งกายและอุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรียมมาในการเรียนการสอนปรับพื้นฐานและกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 747) 27 เม.ย. 65
ตารางเรียนปรับพื้นฐานและกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 873) 27 เม.ย. 65
หนังสือขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนปรับพื้นฐานและกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 770) 27 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (อ่าน 426) 22 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) (อ่าน 565) 20 เม.ย. 65
ระเบียบการการแต่งกาย ชุดเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา (อ่าน 479) 09 เม.ย. 65
ประกาศผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 363) 08 เม.ย. 65
แบบยื่นความจำนงจัดหาที่เรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีืที่ 1 (อ่าน 407) 01 เม.ย. 65
แบบยื่นความจำนงจัดหาที่เรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 358) 01 เม.ย. 65
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand Competition 2022" (อ่าน 300) 30 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕65 (รอบ ๒) (อ่าน 971) 29 มี.ค. 65
ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 (ทั่วไป) (อ่าน 666) 21 มี.ค. 65
รายชื่อนักเรียน SMA ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2220) 10 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน MEP ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1416) 10 มี.ค. 65
ประกาศตารางสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 โครงการ SMA ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1152) 05 มี.ค. 65
ประกาศยกเลิกสอบ MEP ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 442) 04 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 โครงการ MEP และ SMA และแนวปฎบัติของผู้เข้าสอบ (อ่าน 875) 28 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เรื่อง ชี้แจงผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ของครูและนักเรียน (อ่าน 731) 26 ก.พ. 65
ชี้แจงผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ของครูและนักเรียน(ประกาศเพิ่มเติม) (อ่าน 1815) 18 ก.พ. 65
ประกาศงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แบบ (อ่าน 389) 18 ก.พ. 65
ชี้แจงผลการตรวจพบเชื้อโควิด-๑๙ ของครูและนักเรียน (อ่าน 1206) 18 ก.พ. 65
ปฏิทินการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา (อ่าน 1964) 13 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เรื่อง ชี้แจงผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ของครูและนักเรียน (อ่าน 1635) 13 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภททุนเรียนดี (ห้องเรียนทั่วไป) (อ่าน 894) 09 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครองในกรณีเปิดเรียนแบบปกติ (On Site) (อ่าน 682) 04 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เรื่อง การเปิดเรียนแบบปกติ รูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 615) 04 ก.พ. 65