กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสวาท กระจายศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอธิป เพ็งแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวลดาวัลย์ กาญจนะ
ครู คศ.3

นางสาวโศภิษฐา คงชื่น
ครู คศ.2

นางภัคนลิน ทองศรีจันทร์
ครู คศ.3

นางจินตนา สุขอ้น
ครู คศ.3

นางสาวมูหนะ หล้าหลี
ครู คศ.2

นายณัฐพล ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.1