กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจินตนา สุขอ้น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอธิป เพ็งแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวลดาวัลย์ กาญจนะ
ครู คศ.3

นางสาวโศภิษฐา คงชื่น
ครู คศ.2

นางภัคนลิน ทองศรีจันทร์
ครู คศ.3

นางสวาท กระจายศรี
ครู คศ.2

นางสาวมูหนะ หล้าหลี
ครู คศ.2

นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ครู คศ.2

นายพนมยงค์ นวลพรหม
ครู คศ.2

นางฤทัยวรรณ วงศ์ชนะ
ครู คศ.3

นางสาววิลาวัณย์ ไชยเสนะ
ครู คศ.1

นายณัฐพล ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.1

นายธีรภัทร ไกรแก้ว
ครู คศ.1

นายจิราวุฒิ ตัวบุญ
ครูจ้างสอน