กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสรารัตน์ อินทรสุวรรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสายัณห์ รักชุม
ครู คศ.2

นายกิตติทัต คงสี
ครู คศ.1

นางสาววิภาดา จิตแจ่ม
ครู คศ.1

นางสาวสวรินทร์ กาญจนา
ครูผู้ช่วย

นายปิยะพงษ์ ทองช่วย
ครู คศ.1

นางสาวชรินรัตน์ เกตุชู
ครูอัตราจ้าง