กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางชนิตร์นันท์ ปล้องใหม่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสายัณห์ รักชุม
ครู คศ.2

นางสาวปิตุพร ธรรมโร
ครู คศ.1

นางสาวสรารัตน์ อินสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย

นายกิตติทัต คงสี
ครูผู้ช่วย

นายธวัชชัย ซ้ายศรี
พนักงานราชการ