กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปิตุพร ธรรมโร
ครู คศ.1

นายสายัณห์ รักชุม
ครู คศ.2

นางอลัยพร ปล้องใหม่
ครู คศ.1