คณะผู้บริหาร

นายเสรี อินทร์คง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไพฑูรย์ พิทักษปัทมกร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา