กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรนุช บุญสนิท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนิภา บุญทอง
ครู คศ.2

นางสาวพาฝัน บูรณธรรม
ครู คศ.2

นายเชิดศักดิ์ อ่อนรัตน์
ครู คศ.1

นายวัชรงค์ มีจิตร
ครู คศ.1

นายมูญาฮีดีน เลงสะ
ครู คศ.2

นางสาวผกาทิพย์ ยันตะสิริ
ครู คศ.3

นางสาววรรณาภรณ์ ผลรัตนไพบูลย์
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญแข ไหมแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวตติยาภรณ์ มาลาทอง
ครูผู้ช่วย

นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ครู คศ.2

นางสาววิลาวัณย์ ไชยเสนะ
ครู คศ.1

นายธีรภัทร ไกรแก้ว
ครู คศ.1

นายกัณฑสิทธิ์ พรหมน้ำดำ
ครูผู้ช่วย

นายจิราวุฒิ ตัวบุญ
ครูอัตราจ้าง