กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเชิดศักดิ์ อ่อนรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรนุช บุญสนิท
ครู คศ.3

นายวัชรงค์ มีจิตร
ครู คศ.1

นายมูญาฮีดีน เลงสะ
ครู คศ.2

นางสาวผกาทิพย์ ยันตะสิริ
ครู คศ.3

นางสาววรรณาภรณ์ ผลรัตนไพบูลย์
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญแข ไหมแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวตติยาภรณ์ มาลาทอง
ครู คศ.1

นางสาวภารดี รัตนจามิตร
ครู คศ.1

สุทธิลักษณ์ คชกาญจน์
ครูผู้ช่วย

นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ครู คศ.2

นางสาววิลาวัณย์ ไชยเสนะ
ครู คศ.2

นายธีรภัทร ไกรแก้ว
ครู คศ.1

นายกัณฑสิทธิ์ พรหมน้ำดำ
ครู คศ.1

นายจิราวุฒิ ตัวบุญ
ครูอัตราจ้าง