กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางประคอง ประดับจันทร์
ครู คศ.2

นายดำรง สุวรรณกาญจน์
ครู คศ.3

สุดาพร สุวรรณากาญจน์
ครู คศ.3

นางสุรีพร ชิตมณี
ครู คศ.2

นางนิภา บุญทอง
ครู คศ.2

นางณวลน้อย บัวเงิน
ครู คศ.2

นางสาวพาฝัน บูรณธรรม
ครู คศ.1

นางอรนุช บุญสนิท
ครู คศ.2

นางพวงเกสร ณ รังษี
ครู คศ.2