กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรนุช บุญสนิท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุดาพร สุวรรณากาญจน์
ครู คศ.3

นางสุรีพร ชิตมณี
ครู คศ.2

นางนิภา บุญทอง
ครู คศ.2

นางณวลน้อย บัวเงิน
ครู คศ.2

นางสาวพาฝัน บูรณธรรม
ครู คศ.2

นายเชิดศักดิ์ อ่อนรัตน์
ครู คศ.1

นายวัชรงค์ มีจิตร
ครู คศ.1

นายมูญาฮีดีน เลงสะ
ครู คศ.1

นางสาวผกาทิพย์ ยันตะสิริ
ครู คศ.3

นางสาวสุกัญญา สุขสว่าง
ครูจ้างสอน