กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอรนุช บุญสนิท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุดาพร สุวรรณากาญจน์
ครู คศ.3

นางสุรีพร ชิตมณี
ครู คศ.2

นางนิภา บุญทอง
ครู คศ.2

นางณวลน้อย บัวเงิน
ครู คศ.2

นางสาวพาฝัน บูรณธรรม
ครู คศ.2

นางประคอง ประดับจันทร์
ครู คศ.2

นายเชิดศักดิ์ อ่อนรัตน์
ครู คศ.1

นายวัชรงค์ มีจิตร
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา สุขสว่าง
ครูจ้างสอน