กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอุดม หลำเบ็ลส๊ะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุชัญญา สักพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวอุไร สันหมาน
ครู คศ.3

นายศราวุธ แก้วบุตร
ครูผู้ช่วย

นายวัชรพล ทองขจร
ครู คศ.1

นางเกศกมล ยอดขวิด
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.สมชาย เพชรนุ่ม
ครู คศ.1

นางสาวอารีย๊ะ หยันยามีน
ครูผู้ช่วย

นายปฐภูมิ ขุนทอง
ครูผู้ช่วย