กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอุดม หลำเบ็ลส๊ะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุชัญญา สักพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวอุไร สันหมาน
ครู คศ.3

นายศราวุธ แก้วบุตร
ครูผู้ช่วย

นายวัชรพล ทองขจร
ครูผู้ช่วย

นางเกศกมล ยอดขวิด
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.สมชาย เพชรนุ่ม
ครู คศ.1

นางสาวอารีย๊ะ หยันยามีน
ครูผู้ช่วย