กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวดวงเพ็ญ เมียนแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุชัญญา สักพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวเนติมา สกุลวิโรจน์
ครู คศ.1

นางสาวเสาวลักษณ์ คีรีเพ็ชร
ครู คศ.1

นายสุรัตน์ เจนจิตภักดีเดชา
ครู คศ.2

นางศิริยา นาฑี
ครู คศ.1

นางสาวอุไร สันหมาน
ครู คศ.3

นายอุดม หลำเบ็ลส๊ะ
ครู คศ.2

นายศราวุธ แก้วบุตร
ครูผู้ช่วย

นายวัชรพล ทองขจร
ครูผู้ช่วย