กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวดวงเพ็ญ เมียนแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยาวี เฉิดฉิ้ม
ครู คศ.1

นางสาวเนติมา สกุลวิโรจน์
ครู คศ.1

นายสุรัตน์ เจนจิตภักดีเดชา
ครู คศ.1

นางสาวเสาวลักษณ์ คีรีเพ็ชร
ครู คศ.1

นางสาวไตรรัตน์ ศรีระสันต์
ครู คศ.2

นางศิริยา นาฑี
ครู คศ.1

นางสาวอุไร สันหมาน
ครู คศ.2

นายอุดม หลำเบ็ลส๊ะ
ครู คศ.1