อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ : แต่งกายดี มีสัมมาคารวะ 
 
เอกลักษณ์ : เศรษฐกิจพอเพียง