ภาพกิจกรรม
24 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน ของกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ
                   โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒  สงขลา ได้นำผลงานโครงการเด่น (Best Practice) การพัฒนาทักษะการสวดมนต์ ควบคู่มารยาทไทย ดำรงไว้เอกลักษณ์ชาติ
          โดยคุณครูดวงเพ็ญ เมียนแก้ว ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมด้านจริยธรรมที่ดีงามให้แก่นักเรียน
          คุณครูสุรีพร  ชิตมณี  ได้นำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ดีเด่น การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด และสร้างนวัตกรรม โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Ardurno เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ให้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทักษะต่างๆ ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
๑. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  ม.ต้น  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ คือ เด็กหญิงณัฐนิชา คงบัว  ระดับ ม.ต้น               
     และนางสาวณัฐมน เหตุทอง  ได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับ ม.ปลาย  โดยคุณครูผู้ฝึกซ้อม คือ คุณครูลัดดาวัลย์ มะเดื่อ
๒. การแข่งขันตอบปัญหา ม.ปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวจุฑามาศ หนูทิพย์  และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวมณีรินทร์                เรืองพุฒ
๓. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง บินนาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  คือ เด็กชายกิตติศักดิ์ ฉุ้นประดับ และเด็กชายวชิรวิทย์  เสนแก้ว  
     สำหรับการแข่งขันเครื่องบินพลังงาน 3D โดยเด็กชายนที  ทองรักษ์ และ เด็กชายพงศ์ษภัค   อ่อนอุ่น ได้เข้าร่วมการแข่งขัน  คุณครูผู้ฝึกซ้อม คือ    
     คุณครูอรนุช บุญสนิท
๔. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  ม. ต้น   ได้แก่ เด็กหญิงชนิตร์นัน คงบัว
     สำหรับ ม.ปลาย นางสาวปรีดิ์ญากุล   แสงจันทร์  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน คุณครูผู้ฝึกซ้อม Miss Nanny C. Labasano 
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2562,18:08   อ่าน 172 ครั้ง