ภาพกิจกรรม
22 มีนาคม 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในการประทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.59 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ไปยังศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ในการประทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จำนวน 15 โรงเรียน รวม 1,207 คน
โอกาสนี้ ประทานพระวโรกาสให้ผู้แทนนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ เฝ้า เปิดกรวยธูปเทียนแพ และกล่าวนำนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 กราบทูลลา เนื่องในโอกาสสำเร็จ
การศึกษาและไปศึกษาต่อ
จากนั้น ประทานพระโอวาทความว่า "การศึกษาเล่าเรียนนั้นต้องอาศัยความอดทน และความเพียรพยายามอย่างมาก
การที่นักเรียนแต่ละคน ศึกษาเล่าเรียนมาจนสำเร็จ จึงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ขอให้ทุกคนสร้างสรรค์ความสำเร็จที่ก้าวหน้าขึ้น
ต่อไป ทั้งในการเรียน และการประกอบอาชีพการงาน ด้วยความอดทน และความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
เพื่อความสุขความเจริญของชีวิตในวันข้างหน้า" ดูภาพข่าวได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=rP8U3KhuEg0
 
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2562,19:30   อ่าน 323 ครั้ง