ถาม-ตอบ (Q&A)
พระราชดํารัส ความรู้คู่คุณธรรม เนื้อในชุดหนังสือ Aksorn Inspire
โพสโดย
aksorninspire
freescip@gmail.com
พระราชดํารัส ความรู้คู่คุณธรรม เนื้อในชุดหนังสือ Aksorn Inspire ว่าด้วยเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาการดำรงชีวิตที่พ่อหลวงพระราชทานให้แก่พลเมืองคนไทยผ่านพระบรมราโชวาทและพระราชกระแสรับสั่งในโอกาสต่างๆโดยตลอด เริ่มที่เกิดวิกฤตการณ์ทางภาวะเศรษฐกิจ พร้อมทั้งต่อมาภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแบบแผนการแก้ไขสำหรับให้สังคมไทยพ้นจากวิกฤตที่มีขึ้น โดยให้สามารถดำรงอยู่ได้แบบมั่นคงยืนนานภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่เราต้องพบกับความแปรเปลี่ยนต่างๆอยู่ทุกขณะ

พระราชดํารัส ความรู้คู่คุณธรรม ดังนี้

การทำให้เกิด ความรู้คู่คุณธรรม เป้าหมายคือการพัฒนาคนอยู่ที่การกระทำให้คนมีคุณภาพและคุณธรรม

        คนมีคุณภาพ หมายถึง คนที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ในวิชาชีพจนสามารถ เลี้ยงตนเองและครอบครัว

        คนมีคุณธรรม หมายถึง เป็นคนดี คิดดี และประพฤติดี ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่นในสังคม และมีเมตตากรุณาตนเอง และผู้อื่น เป็นคนใฝ่รู้อยู่เสมอ รู้จักตนเอง เสียสละเพื่อส่วนรวม มองการณ์ไกล ไม่ประมาท และมีศีลธรรม

เศรษฐกิจพอเพียง พระราชดํารัส ความรู้คู่คุณธรรม เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่พร้อมด้วยวางตนของพลเรือนในทุกระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับท้องถิ่น กระทั่งถึงระดับรัฐ ทั้งในการปรับปรุงพร้อมด้วยบริหารงานประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงภาวะเศรษฐกิจสำหรับให้ก้าวย่างทันต่อโลกยุคสมัย อ่านต่อ...


 
โพสโดย : aksorninspire
IP : 134.236.18.142
โพสเมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2560,14:33 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
aksorninspire
freescip@gmail.com
เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับชุด หนังสือ "คำพ่อสอน"
โพสโดย : aksorninspire
IP : 134.236.18.142
โพสเมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2560,15:05 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :