ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลการพัฒนา เอกสารประกอบการเรียน เซลล์และการทำงานของเซลล์ รายวิชา ชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว31241
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพาฝัน บูรณธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2565,22:15  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Innovative learning base clinic
ชื่ออาจารย์ : นางอรนุช บุญสนิท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2564,13:37  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยการใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2564,08:22  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : : การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 สร้างพัฒนาสื่อนวัตกรรม เครื่องวัดความสูงอัตโนมัติด้วยระบบเซนเซอร์ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2564,08:20  อ่าน 335 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปกแบบฝึกทักษะชุดทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ชื่ออาจารย์ : นางวีนัส ฆังคะมะโน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2563,16:17  อ่าน 372 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทกัษะชุดทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชันมธัยมศึกษาปีที 2
ชื่ออาจารย์ : นางวีนัส ฆังคะมะโน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2563,16:15  อ่าน 309 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ว21101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพาฝัน บูรณธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2563,21:34  อ่าน 393 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,11:56  อ่าน 326 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ชื่ออาจารย์ : นางวีนัส ฆังคะมะโน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2559,12:33  อ่าน 5337 ครั้ง
รายละเอียด..