ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปกแบบฝึกทักษะชุดทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ชื่ออาจารย์ : นางวีนัส ฆังคะมะโน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2563,16:17  อ่าน 161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทกัษะชุดทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชันมธัยมศึกษาปีที 2
ชื่ออาจารย์ : นางวีนัส ฆังคะมะโน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2563,16:15  อ่าน 111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ว21101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพาฝัน บูรณธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2563,21:34  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,11:56  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา งานประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโศภิษฐา คงชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2559,09:39  อ่าน 4719 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ชื่ออาจารย์ : นางวีนัส ฆังคะมะโน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2559,12:33  อ่าน 4973 ครั้ง
รายละเอียด..