ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปกแบบฝึกทักษะชุดทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ชื่ออาจารย์ : นางวีนัส ฆังคะมะโน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2563,16:17  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทกัษะชุดทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชันมธัยมศึกษาปีที 2
ชื่ออาจารย์ : นางวีนัส ฆังคะมะโน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2563,16:15  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ว21101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพาฝัน บูรณธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2563,21:34  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,11:56  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงาน สื่อมัลติมีเดีย
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2562,13:58  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ครูชยณัฐ เพชรนุ่ม
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2562,12:54  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 12562
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2562,21:16  อ่าน 185 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบปลายภาค รายวิชา การออกแบบเทคโนโลยี ม.4/2561
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,14:06  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2562,08:44  อ่าน 311 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ 4 รหัสวิชา ว33204 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
ชื่ออาจารย์ : นางสุรีพร ชิตมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,10:39  อ่าน 364 ครั้ง
รายละเอียด..