ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ใบงาน สื่อมัลติมีเดีย
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2562,13:58  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ครูชยณัฐ เพชรนุ่ม
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2562,12:54  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 12562
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2562,21:16  อ่าน 123 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบปลายภาค รายวิชา การออกแบบเทคโนโลยี ม.4/2561
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,14:06  อ่าน 153 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2562,08:44  อ่าน 237 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ 4 รหัสวิชา ว33204 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
ชื่ออาจารย์ : นางสุรีพร ชิตมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,10:39  อ่าน 295 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อรายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ 4 รหัสวิชา ว33204 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
ชื่ออาจารย์ : นางสุรีพร ชิตมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,20:49  อ่าน 361 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชื่อผลงาน รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้รูปแบบฐานการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลาปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยวรรณ วงศ์ชนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2561,20:31  อ่าน 577 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ด้วยการสาธิตและกรณีตัวอย่างเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30203 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2560,00:05  อ่าน 403 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา งานประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโศภิษฐา คงชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2559,09:39  อ่าน 4156 ครั้ง
รายละเอียด..